Address: 168 University Rd., Min-Hsiung, Chia-Yi, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-5-2720411 ext 23001

Fax: 886-5-2720729

E-mail:coleng@ccu.edu.tw

Last updated: 2016/03/01 By: Yi-Chang Tsao